Disclaimer & Privacy

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door laptops-computers verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. laptops-computers streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze - en het gebruik van de informatie. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door laptops-computers ingericht en worden ook niet door laptops-computers onderhouden.

laptops-computers aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van laptops-computers.

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Tessenderlo aan de hulsterweg 172 (3980), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 0506691970 en draagt de naam laptops-computers. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@laptops-computers.be en telefonisch via +32 484760809.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens van Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-05-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijke een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de verplichtingen voor Verantwoordelijke voortvloeiende uit de koopovereenkomst met u, zoals het opsturen van de bestelling en het kunnen bieden van ondersteuning indien u contact met Verantwoordelijke opneemt. Tevens worden uw gegevens verwerkt voor de belastingdienst. Bij de overeenkomst die u met Verantwoordelijke sluit wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer en in het geval van een zakelijke bestelling het KVK nummer, BTW-nummer. Via de overeenkomst wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met u op te kunnen nemen over de uitvoering van de verplichtingen van Verantwoordelijke voortvloeiende uit de Overeenkomst indien dit nodig is, maar wordt ook gebruikt voor serviceberichten en om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn en indien u hiervoor kiest, het ontvangen van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen in verband met de fiscale bewaarplicht van Verantwoordelijke tegenover de belastingdienst.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij technische basis informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website verzorgt of een door Verantwoordelijke ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt altijd schriftelijk een verzoek doen tot inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Het verzoek tot verwijderen van gegevens zal binnen een maand uitgevoerd worden.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@laptops-computers.be.

Indien u een klacht wilt indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).